Seuran säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Ratsastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistys on perustettu 11.9.1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.


Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • järjestää kilpailutoimintaa
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
 • voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa
 • omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja kanttiinitoimintaa
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura on Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) jäsen, joka kuuluu Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:hyn.  Seura noudattaa kattojärjestöjensä sääntöjä ja määräyksiä.  Seura ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet


Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, ja kattojärjestöjen sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran seniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18 -vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset. Seuran perhejäseneksi voi johtokunta hyväksyä täyden jäsenmaksun maksaneen juniori- tai seniorijäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön iästä riippumatta. Jokaisella 15 -vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


 6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Jäsenen katsotaan eronneeksi seurasta, mikäli hän ei kehotuksesta huolimatta maksa jäsenmaksuaan.


7 § Jäsenen erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

     2. Epäasiallinen käyttäytyminen

 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntövilppi

     3. Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen

     4. Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

     5. Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

     6. Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella


Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.  Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määrärajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Mikäli vetoomusta ei ole tehty, erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksua.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos:

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai
 • hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
 • hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.


9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous loka- joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla. Lisäksi kokoukseen voidaan kutsua lehti-ilmoituksella tai lähettämällä kutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


10 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- tai toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi vähintään 15 – vuotta täyttäneiden jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4-6 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 11. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan johtokunnalle valtuudet valita edustajat
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.


11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.  Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 (viisitoista) vuotta täyttäneellä seniori-, juniori-, perhe- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Mikäli jäsen aikoo luopua tehtävästään, mutta ei virallisesti eroa johtokunnasta, on hän velvollinen huolehtimaan tehtävästään kauden loppuun. Johtokunnan toimikausi on tammikuusta joulukuun loppuun. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan sekä hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.
 2. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta ja olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 6. Vastata kattojärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Valita tarvittaessa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa seuran talouden aineisto tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
 16. Määritellä seuran myöntämät jäsenedut.

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17 § Jaostot

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja jaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.


18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


19 § Seuran purkaminen

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.


20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


21 § Yhdistyslain noudattaminen

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.